گزارش فعالیت ها

گزارش شانزدهمین اکران مستند حیات وحش
حضور در شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت
گزارش پانزدهمین اکران مستند حیات وحش
گزارش چهاردهمین اکران مستند حیات وحش
گزارش سیزدهمین اکران مستند حیات وحش
گزارش دوازدهمین اکران مستند حیات وحش
گزارش یازدهمین اکران مستند حیات وحش
دهمین اکران مستند حیات وحش
گزارش نهمین اکران مستند حیات وحش
گزارش حضور پلان سبز در پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت
گزارش هشتمین اکران مستند حیات وحش
هفتمین اکران مستند حیات وحش
ششمین اکران مستند حیات وحش
گزارش پنجمین اکران مستند حیات وحش
گزارش دوره فیلمساز حرفه ای 3
گزارش چهارمین اکران مستند حیات وحش
گزارش سومین اکران مستند حیات وحش