گزارش فعالیت ها

گزارش چهارمین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش دومین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش دومین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش ساخت مستند تهران میزبان دریا
گزارش کارگاه فیلمساز حرفه ای 1
گزارش اولین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش برگزاری سومین دوره «من . فیلم . حیات وحش»
گزارش برگزاری دومین دوره «من . فیلم . حیات وحش»
گزارش برگزاری اولین دوره «من . فیلم . حیات وحش»
گزارش اولین اکران مستند حیات وحش