گزارش فعالیت ها

گزارش پنجمین اکران مستند حیات وحش
گزارش دوره فیلمساز حرفه ای 3
گزارش چهارمین اکران مستند حیات وحش
گزارش سومین اکران مستند حیات وحش
گزارش دوره فیلمساز حرفه ای 2
گزارش چهارمین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش دومین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش دومین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش ساخت مستند تهران میزبان دریا
گزارش کارگاه فیلمساز حرفه ای 1
گزارش اولین دورهمی مستند حیات وحش
گزارش برگزاری سومین دوره «من . فیلم . حیات وحش»
گزارش برگزاری دومین دوره «من . فیلم . حیات وحش»
گزارش برگزاری اولین دوره «من . فیلم . حیات وحش»
گزارش اولین اکران مستند حیات وحش